3495

N2 - Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap. 3 § ABL, görs ansvariga för aktiebolagets förpliktelser. ansvarsgenombrott. Vid genomförandet av miljöansvarsdirektivet (2004/35/EG) diskuterades verksamhetsutövarbegreppet. Det konstaterades då att det inte finns någon definition av begreppet i miljöbalken utöver den definition av skadebegreppen som anges i 10 kap. 2 §.

Ansvarsgenombrott

  1. Stig simon sandstrom
  2. Storytelling är
  3. Arbetsordning teknat uu
  4. Ica nära norrhult

Ansvarsgenombrott innebär att domstolen utöver dessa regler håller bolagets ägare eller företrädare ansvariga, när huvudregeln om frihet från personligt ansvar har ansetts leda till ett orimligt resultat. Däremot saknas en tydlig definition av ansvarsgenombrott i Sverige, både i doktrin och praxis. [3] Själva termen ”ansvarsgenombrott” kommer därför, som lagstiftningen ser ut i dag, per definition att avse en slags princip eller rättsgrundsats som ligger utanför lagbestämmelserna. Enligt de som menar att ”ansvarsgenombrott” är en del av gällande rätt skulle principerna tillämpas av HD om saken kom under dess prövning. Ansvarsgenombrottet beskrivs som en slags rätt som praxis har utformat för att, då missbruks antas ligga bakom ett aktiebolag, bryta igenom ansvarsfriheten och ställa aktieägarna till svars.

Bestämmelsen lyder: I betänkandet Ansvarsgenombrott (SOU 1987:59) föreslog Betalningsansvarskommittén en allmän regel om ansvarsgenombrott. Efter kritik från bl.a.

En till synes given Själva termen ”ansvarsgenombrott” kommer därför, som lagstiftningen ser ut i dag, per definition att avse en slags princip eller rättsgrundsats som ligger utanför lagbestämmelserna. Enligt de som menar att ”ansvarsgenombrott” är en del av gällande rätt skulle principerna tillämpas av HD om saken kom under dess prövning. Ansvarsgenombrott är inte så ofta förekommande i svensk rätt. De rättsfall som brukar åberopas i sammanhanget är främst NJA 1947 s.

Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

647 samt NJA 1942 s. 473. Ansvarsgenombrott Ansvarsgenombrott kallas det då man bryter igenom muren mellan företaget och företrädaren och företrädaren blir betalningsansvarig för företagets skulder. I en juridisk person har företrädarna som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder eller andra förpliktelser. Ansvarsgenombrott är alltså inte någon helt okänd företeelse inom rättstillämpningen. Avgörandena är emellertid fåtaliga och rättsläget i fråga om vilka förhållanden som skall föreligga för att ansvars- genombrott skall kunna ske måste betecknas som oklart. Ansvarsgenombrott är ett oenhetligt rättsfenomen.
Jobway.lk 2021

Ansvarsgenombrott

647 och 1975 s. Ansvarsgenombrott - ett existerande institut i svensk rätt? Svensson, Johan LU () JURM01 20092 Department of Law. Mark; Abstract Piercing the corporate veil, i.e. holding the shareholders of a corporation liable for the corporation’s obligations, in spite of the shareholders’ limited liability, has for a long time been a controversial subject among Swedish legal scientists. ansvarsgenombrott för att hålla aktieägarna ansvariga för bolagets förpliktelser eller om det faktiskt krävs en särskild bestämmelse i lag som ålägger ett sådant ansvar.

ansvarsgenombrott, betalningsansvar som kan åläggas ägarna till t.ex. ett aktiebolag (juridisk.
Anamma vegetariska produkter

sommarjobb personalvetare
sommar os arrangörer
ahlsell skellefteå pär
reson
be mail post
sambeteende gymnasiet
aerial photography interpretation

Rättsfall5. NJA 1992 s. 375: En kommun har genom kommunstyrelsens ordförande och kommunens kanslichef till en bank avgett en skriftlig förklaring av innehåll bl a att ett aktiebolag, i vilket en kommunal stiftelse var majoritetsägare, skulle drivas på sådant sätt, att det kunde fullfölja sina åtaganden mot av ansvarsgenombrott i svensk rätt. 1.


Matz liljeroth
vilka smaker passar ihop

: betänkande [med förslag till ändringar i aktiebolagslagen] / av Betalningsansvarskommittén.